Nghị định số 15/2020/NĐ-CP

Số hiệu: 15/2020/NĐ-CP

Trích yếu nội dung: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Ngày ban hành: 3/2/2020

Hình thức văn bản: Nghị định

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Người ký duyệt: Thủ tướng Chính phủ

Nguồn: https://vnnic.vn/sites/default/files/vanban/vanbangoc_15.signed_1.pdf

Quyết định 1756/QĐ-BTTTT

Số hiệu: 1756/QĐ-BTTTT

Trích yếu nội dung: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam

Ngày ban hành: 13/10/2017

Hình thức văn bản: Quyết định

Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Người ký duyệt: Trương Minh Tuấn – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

Số hiệu: 10/2018/TT-BTTTT

Trích yếu nội dung: Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 29/06/2018

Hình thức văn bản: Thông tư

Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Người ký duyệt: Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguồn: https://vnnic.vn/sites/default/files/vanban/Thongtu-10-2018-tt-btttt-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-thong-tin-va-truyen-thong_0.pdf

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

Số hiệu: 27/2018/NĐ-CP

Trích yếu nội dung: Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày ban hành: 01/3/2018

Hình thức văn bản: Nghị định

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Nguồn:https://vnnic.vn/sites/default/files/vanban/Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%20272018N%C4%90-CP%20.pdf

Thông tư 208/2016/TT-BTC

Số hiệu: 208/2016/TT-BTC

Trích yếu nội dung: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam

Ngày ban hành: 10/11/2016

Hình thức văn bản: Thông tư

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Người ký duyệt: Vũ Thị Mai

Thông tư 16/2016/TT-BTTTT

Số hiệu: 16/2016/TT-BTTTT

Trích yếu nội dung: Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Ngày ban hành: 28/6/2016

Hình thức văn bản: Thông tư

Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

ĐĂNG NHẬP

Chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng và click nút Đăng nhập tương ứng


Cloud VPS TOT M
CloudGate@

Cloud Server PAYGShared Web Hosting @CloudApp


tothost